Πληροφορίες

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ» και τη μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα “EDUCATIONAL LEADERSHIP ASSOCIATION” και με διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες “ELA”

Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Επειδή για να αλλάξει ο κόσμος πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι
και πριν από αυτούς οι εκπαιδευτικοί του…

Επειδή οι άνθρωποι βελτιώνονται όταν η εκπαίδευση τους παρέχει
δημιουργικές λύσεις, εναλλακτικές προτάσεις, αξιόπιστες απαντήσεις…

Επειδή οι εκπαιδευτικοί βελτιώνονται όταν εφαρμόζουν
δημιουργικές τεχνικές, εναλλακτικές προσεγγίσεις, αξιόπιστες μεθόδους…

Σκοποί

Οι σκοποί του Σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και συνίστανται στην ποιοτική αναβάθμιση της ξενόγλωσσης ιδιωτικής εκπαίδευσης και των εμπλεκομένων σε αυτή φορέων, μέσω της εφαρμογής και εμβάθυνσης δημιουργικών τεχνικών, εναλλακτικών προσεγγίσεων και αξιόπιστων μεθόδων, καθώς και μέσω του ορισμού, εμπλουτισμού, αναθεώρησης, ανανέωσης, προώθησης και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) και τους εργαζομένους σε αυτά προς όφελος των μαθητών και σπουδαστών, των γονέων, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αυτών.

Μέλη

Μέλη του Σωματείου εγγράφονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί νόμιμη και ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή Εκπαιδευτικού Οργανισμού, ανεξάρτητα της νομικής μορφής του και τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω υπό άρθρο 6.

Προϋποθέσεις εισόδου

Τα υποψήφια Μέλη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας:

  1. να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εκπαίδευσης των Ξένων Γλωσσών
  2. να έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον πριν από τρία (3) χρόνια
  3. να συντρέχουν στο πρόσωπο των στελεχών του νομικού προσώπου ή του ίδιου του φυσικού προσώπου η ακαδημαϊκή κατάρτιση και η ενασχόληση και ειδίκευσή του με την ξενόγλωσση εκπαίδευση,
  4. να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
  5. να προάγουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα δια μέσου της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
  6. να διαθέτουν Επαγγελματική Ηθική, όπως να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του κλάδου, καθώς και τους Κώδικες που τυχόν συντάσσει το Σωματείο και εν γένει να τηρούν τους νόμους και την ηθική που αφορούν στην επαγγελματική τους ιδιότητα,
  7. να είναι εγνωσμένου κύρους και να απολαμβάνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από το πελατολόγιό τους και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς,
  8. να είναι φορέας αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
elEL